ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) شماره 42

سال : 11
شماره : 4
شماره پی در پی : 42

اطلاعات مقاله
 • تعداد نمایش : 211
 • تعداد دانلود : 60

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 4، ، شماره پی در پی 42

بررسی سبک ادبی اشعار لامعی گرگانی

صفحه (81 - 98)
محمد گلستانی ، عبدالله حسن زاده میرعلی
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 95
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 95

چکیده

and lt;-p and gt; and lt;-p and gt; and lt;-p and gt;

در سبک شناسیِ اشعار و متون، لازم است که سطوحِ زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرارگیرد تا از این طریق بتوان جوهر و ماهیّت اصلی شعر و نثر را شناسایی کرد و در جهت ارتقای لطافت روح و التذاذ ادبی از آن بهره برد. در این مقاله، سبک شناسیِ شعر لامعِی گرگانی درسطح ادبی مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق، ویژگیهای ادبی مسلّط بر شعر این شاعر، بازبینی و تحلیل شود. با توجّه به اینکه در دوره لامعی، شعر فارسی اندک اندک به سوی پیچیدگی و ظرافتهای ادبی پیش میرود، ولی هنوز ویژگیهای ادبی دوره شادخواری و واقعیّتگرایی حاکم است، پس باید شعر لامعی متأثر از ویژگیهای دوره شادمانی و واقع بینی باشد. در ادامه برای نیل به این هدف، ویژگیهای ادبی اشعار او بررسی میشود. شناسایی ویژگیهای ادبی شعر لامعی برای دستیابی به ویژگیهای غالب بر اشعار دوره انتقال از سبک خراسانی به سبک عراقی حائز اهمّیّت است. در این پژوهش، به این پرسشها که ویژگیهای ادبی شعر لامعی بیشتر چه مواردی را بیان میکند و آیا شعر لامعی از ویژگیهای ادبی حاکم بر سبک خراسانی فاصله گرفته است؟ پاسخ داده میشود. and lt;-p and gt;
and lt;-p and gt; and lt;-p and gt;

and lt;-p and gt; and lt;-p and gt; and lt;-p and gt;

کلمات کلیدی
سبک شناسی , سبک خراسانی , سطح ادبی , شعر لامعی گرگانی

فهرست منابع
 • قرآن کریم.
 • از زبانشناسی به ادبیّات، صفوی، کورش، (1380)، 2، شعر، چاپ اوّل، تهران: انتشارات سوره مهر.
 • بلاغت تصویر، فتوحی رودمعجنی، محمود، (1393)، چاپ سوم، تهران: انتشارات سخن.
 • بلاغت (معانی، بیان و بدیع)، محمدی، محمدحسین، (1392)، چاپ چهارم، تهران: انتشارات زوّار.
 • بیان، شمیسا، سیروس، (1393)، چاپ سوم از ویراست چهارم، تهران: نشر میترا.
 • «تأثیرپذیری اشعار لامعی از معلّقّۀ امر و القیس»، نجاریان، محمدرضا،(1390)، فصلنامۀ لسان مبین (پژوهش ادب عربی)، علمی- پژوهشی، سال سوم، دوره جدید، شماره ششم، زمستان، صص 239-218.
 • «تأثیر سروده های عربی بر اشعار لامعی گرگانی»، یلمه ها، احمدرضا،(1390)، نشریۀ ادبیّات تطبیقی (علمی – پژوهشی)، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره جدید، سال دوم، شماره4، تابستان، صص321-301.
 • تاریخ ادبیّات در ایران، صفا، ذبیح الله ،(1371)، 2، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات فردوس.
 • «خروج از نُرم تشبیه در شعر سبک خراسانی»، دادفر، مجید و سلمانی، حمیدرضا،(1391)، فصلنامۀ تخصّصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، علمی- پژوهشی، سال پنجم، شماره چهارم، شماره پیاپی18، زمستان، صص106-89.
 • دیوان لامعی گرگانی، لامعی گرگانی، ابوالحسن،(1389)، به کوشش محمد دبیرسیاقی، با همکاری فرهاد قربان زاده، چاپ اولّ، تهران: انتشارات اشجع.
 • زیباشناسی سخن پارسی(1)، بیان، کزّازی، میرجلال الدّین، (بی تا)، چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز.
 • سبک شناسی (نظریه ها، رویکردها و روشها)، فتوحی رودمعجنی، محمود،(1392)، چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن.
 • شرح ابن عقیل، ابن عقیل، عبدالله،(1381)، الجزءالاوّل، به تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید، الطبعۀالاولی، تهران: انتشارات استقلال.
 • صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی، محمدرضا،(1378)، چاپ هفتم، تهران: انتشارات آگاه.
 • فنون بلاغت و صناعات ادبی، همایی، جلال الدیّن،(1371)، چاپ هشتم، تهران، موسسّۀ نشر هما.
 • «لامعی گرگانی»، نفیسی، سعید،(1352)، مجلۀ آینده، جلد نخستین، سال نخستین، شماره های6 و7، چاپ دوم، بهمن ماه، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، صص373-367 و صص 443-440.
 • لغتنامه، دهخدا، علی اکبر،(1377)، چاپ دوم از دوره جدید(15جلدی)، تهران : مؤسّسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 • معانی و بیان، تجلیل، جلیل،(1374)، چاپ هفتم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • ---------- ، علوی مقدّم، محمد و اشرف زاده، رضا،(1390)، چاپ دهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
 • موسیقی شعر، شفیعی کدکنی، محمدرضا، (1391)، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات آگاه.
 • نقد بدیع، فشارکی، محمد،(1389)، چاپ چهارم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
 • نگاهی تازه به بدیع، شمیسا، سیروس(1393)، چاپ پنجم از ویراست سوم، تهران: نشر میترا." "