ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) شماره 42

سال : 11
شماره : 4
شماره پی در پی : 42

اطلاعات مقاله
  • تعداد نمایش : 279
  • تعداد دانلود : 92

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 4، ، شماره پی در پی 42

طرح یک نظریه: ادبیات پایداری یا ادبیات آزادی

صفحه (371 - 387)
محمد حسن ارجمندی(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : بهار 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده

گرایش ادبیات پایداری در مقطع کارشناسی ارشد، در حالی هفتمین سال تصویب و ارائه خود در برخی از دانشکده های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های کشور را سپری میکند که هنوز تعریف واحد و جامعی از ادبیات پایداری ارائه نشده است، در این مقاله پس از نقد و بررسی تعاریف صاحبنظران، تعریفی جامع از ادبیات پایداری ارائه میشود. با این حال بنظر میرسد در تعریف ادبیات پایداری، موضوع پایداری در درجه دوم اهمیت قرار دارد زیرا انگیزۀ اصلی خلق آثار پایداری رسیدن به آزادی است از این رو جا دارد جایگاه شایسته ای برای مقولۀ آزادی در نظر بگیریم و این مفهوم را - که خود مادر گونه های ادبی پایداری است - بعنوان یک شاخۀ اصلی ادبی برشماریم. از این رو در این مقاله شاخۀ جدیدی از ادبیات به نام ادبیات آزادی پیشنهاد میشود. بر اساس این پیشنهاد، ادبیات پایداری و همگنان آن (ادبیات جنگ، انقلاب اسلامی، مقاومت و آیینی و غییره)، ذیل و در زیرشاخه های ادبیات آزادی قرار میگیرند. در این مقاله از جامعۀ ادبی دعوت میشود تا این گونۀ جدید ادبی را به رسمیت بشناسد و گرایش ادبیات پایداری را به گرایش ادبیات آزادی تغییر دهد .<-div>

کلمات کلیدی
آزادی , ادبیات آزادی , گونه جدید ادبیات , ادبیات پایداری , ادبیات مقاومت , ادبیات جنگ , پایداری