فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
نحوه پذیرش مقاله و هزینه های آن

هر مقاله ابتدا توسط سردبیر بررسی اولیه میگردد و چنانچه موضوع آن مناسب مجله و محتوای آن از پختگی نسبی برخوردار باشد، برای دو داور ارسال خواهد شد. هزینه داوری دویست هزار تومان و غیرقابل برگشت است. چنانچه مقاله ای مورد پذیرش داوران قرار گرفت در جلسۀ هیات تحریریه نیز مطرح خواهد شد و پس از تائید هیات تحریریه در نوبت چاپ قرار میگیرد. هزینه چاپ هر مقاله نیز هشتصد هزار تومان است. شماره حساب جهت واریز وجه، حساب جام ملت 54527321 به نام امید مجد