فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این فصلنامه 0.142 می باشد
این فصلنامه در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
نحوه پذیرش مقاله و هزینه های آن

هر مقاله ابتدا توسط سردبیر بررسی اولیه میگردد و چنانچه موضوع آن مناسب مجله و محتوای آن از پختگی نسبی برخوردار باشد، برای دو داور ارسال خواهد شد. هزینه داوری دویست هزار تومان و غیرقابل برگشت است. چنانچه مقاله ای مورد پذیرش داوران قرار گرفت در جلسۀ هیات تحریریه نیز مطرح خواهد شد و پس از تائید هیات تحریریه در نوبت چاپ قرار میگیرد. هزینه چاپ هر مقاله نیز یک میلیون و هشتصد هزار تومان میباشد