فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
معرفی هیأت تحریریه و مدیر مسئول

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : دكتر امید مجد دانشیار دانشگاه تهران لینک رزومه
سردبیر : دکتر فاطمه مدرسی اُستاد دانشگاه ارومیه لینک رزومه
دكتر منوچهر اكبری ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران لینک رزومه
دكتر نصرالله امامی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز لینک رزومه
دكتر حسین بیک باغبان ، استاد ممتاز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استراسبورگ لینک رزومه
دكتر احمد تمیم داری ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی لینک رزومه
دكتر حكیمه دبیران ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران لینک رزومه
دكتر غلامرضا ستوده ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران لینک رزومه
دكتر عبدالرضا سیف ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران لینک رزومه
دكتر محمود فضیلت ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران لینک رزومه
محمدحسن فوادیان ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران لینک رزومه
دكتر غلامرضا مستعلی پارسا،دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی لینک رزومه