فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
اهداف فصلنامه

هدف اول: چاپ مقالات در زمینۀ نام مجله و گسترش این علم در سطح عمومی و دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی.
هدف دوم: کمک به رفع دغدغه های فکری صاحبان مقالات.
با توجه به گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و لزوم چاپ مقاله جهت فارغ التحصیل شدن و نیز وابسته کردن تمام مراحل استخدام و ترفیع و ارتقای اعضاء هیات علمی به چاپ مقاله از یکسو و تعداد کم مجلات علمی پژوهش و زمانهای طولانی داوری از سوی دیگر، فصلنامه ما همواره کوشیده است بستری را فراهم آورد که صاحبان مقالات خیلی سریع پاسخ داوری مقالات خود را دریافت کنند و از پذیرش یا عدم پذیرش آن آگاه شوند.
در پی این سیاستگذاری این فصلنامه با استقبال زیاد نویسندگان مواجه شد بگونه¬ای که در هر فصل بیش از یکصد و پنجاه مقاله بررسی و از آن بین بیست تا سی مقاله چاپ میگردد.