مقاله هجدهم :بررسی قدرت عشق و ایمان در مثنوی در مطابقت با روانشناسی فکر