مقاله سیزدهم : سبک شناسی داستان بر اساس فعل : رویکرد نقشگرا