مقاله اول : تفاوت سبک شخصی مقامات حمیدی و حریری ( با بررسی مقامة شتوتیه)