select * from merch_journa where jcode = 735 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 105
دیروز: 529
مجموع: 578,734


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی سیمای زن در آثار امیرخسرو دهلوی و مقایسۀ آن با روانشناسی زنان در نظریه تونی گرنت
زنان در آثار ادب فارسی سیمایی در خور تأمل دارند . آراستگی و جودشان به دو صفت مادری و معشوقی از آنان چهره ای
خاص عرضه کرده است . علاوه بر این دو، ویژگیهای شناخته و ناشناختۀ این نیمۀ پنهان مردانه سبب گردیده تا قضاوت در
بارۀ رفتار و منش آنان چندان آسان نباشد . امیرخسرو دهلوی که باید او را نامدار ترین مقلّد نظامی دانست، در خمسۀ خویش
کوشیده است تا ما را بهتر با دنیای زنان، نقشها و رفتارهایشان آشنا کند. زنانی که گاه مادرند و گاه معشوق و اگر در لباس
این دو نقش نباشند ، همان زن بودنشان کافی است تا کلید بسیاری از رفتارها و ماجراها باشند.
مقلد نظامی است؛ امّا در آفرینش سیمای زن ویژگیهای خاص خود را دارد. تونی » خمسه « امیرخسرو هرچند در سرودن
گرنت یکی از معدود روانشناسانی است که شخصیت زن را به عنوان یک موجود آزاد و مستقل مورد بررسی قرار داده
است.دیدگاه و نظریۀ ارائه شده توسط وی از جهاتی مشابه دیدگاه ادبیات ایران ، بخصوص امیر خسرو نسبت به زن است. وی
چهارگونه شخصیت را برای زن تصویر میکند: زن مادونا، آمازون، مادر و معشوقه و مشخصات هر یک را به تفصیل بیان
میکند.
هدف مقاله در این جستار، کنکاشی در سیمای زن در آثار امیرخسرو دهلوی شاعر نام آور پارسی گوی هند و تبیین
زوایای پنهان چهرۀ زن در آثار این شاعر و مقایسۀ آن با دیدگاه روانشناسانۀ گرنت است.
نویسندگان: دکترمهرنوش منصوری میمندی
کلمات کلیدی: زن،معشوق، مادر، روانشناسی، شیرین، لیلی، دولرانی
دانلود مقاله