select * from merch_journa where jcode = 733 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 88
دیروز: 529
مجموع: 578,717


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
تبیین دلایل اقتباسهای آشکار تذکره الاولیاء از کشف-المحجوب، در گزارش کرامات صوفیه
اثرپذیری یک متن از متن دیگر یا تعامل متنها با هم مسألهای است که ذیل تحلیل مباحث مربوط به سبکشناسی و نیز در
موضوعات مرتبط با شناخت انواع ادبی مورد تحلیل قرار میگیرد.
تذکرۀالاولیاء یکی از منابع معتبر نثر فارسی عرفانی در بیان مقامات عرفا است که نشانههای آشکار اقتباس از متون
همسان را در خود دارد. فریدالدین عطار نیشابوری، مؤلف این کتاب، در بیان حکایتهای عارفان، بویژه کرامات صوفیه از منابع
فارسی و غیر فارسی پیش از خود سود برده است. او در نقل این کرامات به بیانی موجز و التقاطی و تصرفآمیز در ذکر مقامات
عارفان نظر داشته و با وجود آنکه موفق شده است که بسیاری از حکایات اقتباسی را در پوشش شیوۀ بیان خاص خویش قرار دهد،
نتوانسته یا نخواسته است که تأثیر خود را از یکی از منابع مورد استفاده )کشفالمحجوب( پنهان نماید تا جایی که در مواضع
بسیار، زبان خاص و سبک بیان کشفالمحجوب را بویژه در نقل کرامات صوفیه به تذکرۀالاولیاء انتقال داده است. در
این مقاله که به روشی توصیفی – تحلیلی نگاشته شده، مصادیق اثرپذیریهای تذکرۀ الاولیاء از کشفالمحجوب و
دلایل ادبی آن تجزیه و تحلیل شده است
نویسندگان: حسینعلی قبادی)نویسنده مسئول( ، رضا معتمد، غلامحسین غلامحسین زاده ، سعید بزرگ بیگدلی
کلمات کلیدی: اقتباس، سبک شخصی، تصرّف ادبی، کرامات صوفیه، تذکرۀ الاولیاء، کشف المحجوب
دانلود مقاله