select * from merch_journa where jcode = 731 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 128
دیروز: 529
مجموع: 578,757


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی کاربرد شناسی جملات پرسشی در غزلیات فخرالدین عراقی
متداولترین مقولههای دستوری مورد استفاده در زبانهای دنیا عبارتنداز: جملههای خبری، پرسشی،
امری و تعجبی که بترتیب برای دادن خبر، طلب خبر، صدور فرمان و بیان شگفتی بکار میروند اما
مطالعات زبانشناسی حاکی از آن است که در استفادۀ از زبان همیشه مقولههای دستوری و مقوله
های معنایی  منظوری جملهها بر هم منطبق نیستند؛ بعبارتی دیگر، لزوما اینگونه نیست که هریک
از این جملات برای منظور در نظر گرفته شده برای آنها بکار روند بلکه گاهی ممکن است هر یک از
آنها با توجه به بافتی که در آن قرار میگیرند بر معانی و منظورهای دیگری نیز دلالت داشته باشند.
اگرچه بلاغیون نقشهای معنایی  منظوری متعددی برای جملههای پرسشی برشمردهاند، نویسندۀ
این مقاله بمنظور کشف نقشهای معنایی  منظوری جملات پرسشی در غزلیات عراقی، حدود 487
بیت و مصراع دارای ساختار پرسشی را در 220 غزل عراقی ، مورد بررسی قرار داده است. نتیجه
اینکه عراقی از 28 کارکرد معنایی  منظوری جملات پرسشی، 20 مورد از آن را بکار برده است و بر
،» استفهام انکاری « : اساس تحلیلهای آماری، پربسامدترین کارکردهای ثانوی بترتیب عبارتند از
که این کارکردها با بافت و ساختار اشعار تغزلی » نفی « و » نهی « ،» عجز و ناتوانی « ،» تمنی و آرزو «
هماهنگ و منطبق است،
نویسندگان: مریم علینژاد
کلمات کلیدی: جملههای پرسشی، نقشهای معنایی منظوری، غزلیات عراقی.
دانلود مقاله