select * from merch_journa where jcode = 725 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 119
دیروز: 529
مجموع: 578,748


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی سبک شناسی محتوایی وساختاری معما ، لغز و چیستان دردیوان عثمان مختاری
یکی از انواع ادب غنایی ، معما ، لغز و چیستان است که از دیر باز مورد توجه شاعران و مخاطبان آنها بوده است .
شاعر قصیده سرای قرن پنجم و ششم ، از جمله شاعرانی است که به این نوع ادبی توجه » عثمان مختاری «
خاص داشته است و انواع لغز و چیستان در دیوان وی مشاهده می شود .فراوانی لغزها و چیستانها و تنوع
موضوعی آنها در دیوان اشعار عثمان مختاری ، او را به شاعری صاحب سبک در این زمینه تبدیل کرده است . تا کنون
این لغزها و چیستانها مورد بررسی قرار نگرفته اند و هدف این تحقیق بررسی سبک شناسانۀ محتوا و ساختار
معما ، لغز و چیستان در دیوان اشعار عثمان مختاری است.
نتیجۀ به دست آمده نشان میدهد که عثمان مختاری نمونه های قابل توجهی از لغز و چیستان را در قالبها و اوزان
شعری متنوع سروده و در این کار بسیار هنرمندانه عمل کرده است . او از انواع علوم و صناعات ادبی در آفرینش
شعری خود بهره جسته است و شیوۀ کار او را میتوان به عنوان مشخصۀ خاص سبکی شعر او قلمداد کرد. همچنین
دربررسی دیوان اشعار وی به هیچ موردی از معما برنمیخوریم و این امر نشان دهندۀ این است که درقرن پنجم و
ششم معما و معما سرایی رواج چندانی نداشته و به صورتی که در قرون بعد میبینیم دغدغۀ ذهنی شاعران نبوده است.
نویسندگان: علی اصغر باباصفری)نویسندۀ مسئول( - پروین ضیا خدادادیان
کلمات کلیدی: شعر ، عثمان مختاری ، لغز ، چیستان ،محتوا ، ساختار، سبک
دانلود مقاله