فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 52
دیروز: 1,203
مجموع: 539,580


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی شناخت سبکی و بنیادهای ایدئولوژیک شعر پروین با محوریّت «زن »

چکیده :

از آنجا که بین ساختار استعاره، جها نبینی و ذهنیّت شاعر ارتباط مستقیمی وجود دارد، بررسی استعاره های موجود در زبان یک شاعر، یکی از راه های دست یافتن به جها نبینی شاعرانة اوست. در مطالعات زبانشناسی جدید، واژه های استعاری، نمودگاری از تجربیات فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی و احساسی نویسنده است. در میان زنان شاعر معاصر، پروین اعتصامی هرچند که شعرهایی در حمایت از حقوق زنان، حفظ حرمت و اهمیّت آنها سروده و به حمایت از زنان، دختران و مادران پرداخته است؛ امّا به نظر میرسد که پروین با نگاهی که بیشتر پایبند به معیارهای سنّتی است، آنچنان که انتظار میرود نتوانسته مطالبات جامعة زنان را طبق نیاز آنها مطرح کند. این پژوهش، در پی آن است تا با رویکرد به نظریة استعارة مفهومی، دریابد استعاره های "زن" در شعر پروین، چگونه مطرح شده است. نگارنده در پی پاسخ به این پرسش، میکوشد تا بنیادهای ذهنی شاعر را در ارتباط با زن، مشخص نماید و موضعگیری او را با توجّه به تجربیاّت احساسی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی، مشخّص کند. گویا شاعر با گزینش استعاره ها، دیدگاه سنّتی خود را تبیین و بر برخی از مفاهیم، تمرکز و تأکید میکند و آنها را برجسته مینماید و بعضی از آنها را به حاشیه میراند و گاه، پنهان میکند.

نویسندگان: زهرا قاسمی، دکتر محبوبه خراسانی(نویسنده مسئول)، دکترسید مهدی زرقانی
کلمات کلیدی: استعاره، پروین اعتصامی، زن، برجسته سازی، پنهان سازی
دانلود مقاله