درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 139
دیروز: 529
مجموع: 578,768


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال ششم-شماره سوم-پائیز92-شماره پی در پی 21
مقاله اول: کاربرد واژه ها و ترکیبهای عربی در دیوان رودکی (سیدمحمدرضا ابن‌الرسول،فهیمه مارانی) دانلود مقاله
مقاله دوم: مضامین و مزایای مِصبَاحُ الرَسَایِل وَ مِفتَاحُ الفَضَایِل (فاطمه اختران‌فر) دانلود مقاله
مقاله سوم: نمود فرهنگ و محیط هند در ساختار صور خیال دیوان صائب (ابراهیم اقبالی،یاسر عباس زاده نیاری) دانلود مقاله
مقاله چهارم: ساختار قصاید ستایشی در شعر منوچهری (نصراله امامی،منوچهر تشکری،آرش امرایی) دانلود مقاله
مقاله پنجم: تحول در مضمونسازی وایجاد شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در سبکهای عراقی و هندی (موسی پرنیان،شمسی رضایی) دانلود مقاله
مقاله ششم: بررسی نسخة خطی«روح الله» از دیدگاه ویژگیهای سبکی و خصایص ادبی (علی محمد پشت دار،سکینه پیرک،پدرام (علی)میرزایی،علیرضا معین زاده) دانلود مقاله
مقاله هفتم: تحلیل سبکی مثنوی «واله سلطان» (علی تسنیمی،فاطمه جاقوری) دانلود مقاله
مقاله هشتم: تحلیل و بازنمود اهمّیّت لغوی تفسیر قرآن کمبریج (فخرالسّادات خامسی‌هامانه) دانلود مقاله
مقاله نهم: بررسی تحلیلی سیر انواع تشبیه با تکیه بر نه کتاب بدیع و بیان (حکیمه دبیران،مهدی عیسی زاده) دانلود مقاله
مقاله دهم: بررسی سبک اشعار سرشار قراجه داغی (علی دهقان) دانلود مقاله
مقاله یازدهم: اکسیر سخن (بررسی ویژگیهای زبانی سروده‌های اکسیر اصفهانی) (سید محمّد راستگوفر،مژگان محمّدی) دانلود مقاله
مقاله دوازدهم: بررسی نقاط قوّت و ضعف شعر «سیّد حسن حسینی» از نظر تصویر، زبان و مضمون در مجموعة «همصدا با حلق اسماعیل» (امین رحیمی،جلیل مشیّدی،حسین سلیمی) دانلود مقاله
مقاله سیزدهم: معرفی و بررسی سکینه الصالحین (حمید رضایی،محمد محمدی زنجیرانی) دانلود مقاله
مقاله چهاردهم: نقد ادبی در تذکره های سبک هندی (محمد رضایی،آرزو نقی زاده) دانلود مقاله
مقاله پانزدهم: بررسی ساختارهای تشبیه در غزلیات شمس (مسعود روحانی) دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : تصحیح چند بیت از دیوان ناصرخسرو قبادیانی (عبدالرضا سیف،حسین پارسی فر) دانلود مقاله
مقاله هفدهم: بررسی اصلیترین ویژگیهای سبک هندی در غزلیات محمد قهرمان (محمود صادق زاده) دانلود مقاله
مقاله هجدهم: معرفی طاهر آتشی شیرازی همراه با سیری در ولایت نامه وی (فاطمه سادات طاهری،فریبا چینی) دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : بررسی ویژگیهای سبکی نسخ خطی دیوان زاهدتبریزی (فراست عسکری) دانلود مقاله
مقاله بیستم: مشبه به ها و تصاویر چهرۀ معشوق در شعر شاعران زن معاصر و تفاوت آن با دیگر دوره ها (حمیده غلامی،مهدی رضایی) دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم: تمثیل و ساختارهای مختلف آن در مثنوی مولانا (میترا گلچین) دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم: نقش جناس مرکب و خط در موسیقی کناری مثنوی از منظر سبک شناسی صورتگرا (پروین گلی زاده،قدرت قاسمی پور،رضا گورویی) دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم: بررسی مضامین ملامتی در غزلهای عطار (مهدی ماحوزی،شهین قاسمی) دانلود مقاله
مقاله بیست و چهارم: کاربرد نو واژه ها به عنوان یکی از ویژگیهای سبکی در قلمرو زبان غزل سیمین بهبهانی (محمد ابراهیم مالمیر،رقیه کاظم زاده) دانلود مقاله
مقاله بیست و پنجم: تصویرگری با شکل واج و واژه، مختصه ای سبکی در قصاید خاقانی (سید جواد مرتضایی،علیرضارعیت حسن آبادی) دانلود مقاله
مقاله بیست و ششم: ظرایف پیوندهای معنایی در شاهنامه (سیدکاظم موسوی،غلامحسین مددی،فخری زارعی) دانلود مقاله
مقاله بیست و هفتم: اسطوره های زن محور، مشخصه ای سبکی در آثار پارسی پور، گلی ترقی و غزاله علیزاده (فرزانه مونسان،عباس خائفی،علی تسلیمی،محمد علی خزانه دارلو) دانلود مقاله
مقاله بیست و هشتم: بازتاب اوضاع اجتماعی در متون عصر قاجار با تأکید بر فرهنگ عامّه (نورالدین نعمتی،شیرزاد طایفی) دانلود مقاله
مقاله بیست و نهم: بررسی سبک غزلیات نظامی گنجوی (زینب نوروزی،محبوبه حسین زاده) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره