درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 134
دیروز: 529
مجموع: 578,763


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال چهارم-شماره سوم-پائیز 90-شماره پی در پی 13
مقاله اول : بررسی سبکی خسرونامه برای تبیین صحت انتساب آن به عطار نیشابوری (تیمور مالمیر) دانلود مقاله
مقاله دوم : نگاهی به چند صدائی سعدی در گلستان (سیّد مهدی رحیمی،ابراهیم محمّدی،سعید شهروئی) دانلود مقاله
مقاله سوم : تحلیل زبانی - بلاغیِ مصراعِ «خورد گاو نادان ز پهلوی خویش» (محمّد ایرانی) دانلود مقاله
مقاله چهارم : «ساختارهای شکلی» بانو گشسب نامه (عبدالرضا سیف،مرضیه مسیحی پور) دانلود مقاله
مقاله پنجم : نماد اسطوره گیاه پیکری در داستانهای کوتاه دانشور یکی از خصیصه های سبکی وی (فاطمه مدرّسی،الناز عزتی) دانلود مقاله
مقاله ششم : ویژگیهای جمله های تجاری (نگاهی به نقش زبان ادبی در آفرینش جمله های تبلیغاتی) (محمدحسین محمدی) دانلود مقاله
مقاله هفتم : سبک ادبی عرفانی میبدی در ترجمه قرآن (فریده داوودی مقدم) دانلود مقاله
مقاله هشتم : بررسی دگرگونیهای سبکی اشعار امین پور با توجه به دو کلیدواژه (رضا ستاری،سیاوش حقجو،دادیار حامدی) دانلود مقاله
مقاله نهم : تحلیل زمان روایی از دیدگاه روایت شناسی بر اساس نظریه زمان ژنت در داستان « بی وتن» اثر رضا امیرخانی (فرهاد درودگریان،محمدرضا زمان احمدی،الهام حدادی) دانلود مقاله
مقاله دهم : تحلیل اشعار رودکی و خیام با نگاه روانشناسی زبان (فردوس آقا گل زاده،افتخار سادات هاشمی) دانلود مقاله
مقاله یازدهم : بررسی عناصر سبکی در رباعیات بیژن ارژن (عبدالعلی اویسی کهخا،علیرضا رعیت حسن آبادی) دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : بررسی و تحلیل «حمله حیدری» از دیدگاه ویژگیهای سبکی و خصایص بدیعی و بیانی (فاطمه کوپا) دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : سبک شناسی ده نامة ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی (اسماعیل تاجبخش،هیوا حسنپور) دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : اطناب ، شیوة مؤثر بیان در شعر فروغ فرخزاد (خدابخش اسداللهی) دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : تحلیل ساختار زبانی نثر عرفانی شیخ احمد جام بر اساس کنوز الحکمه و انس التائبین (یدالله بهمنی مطلق،محمد خدادادی) دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : شکل گیری و تکامل ساخت «ترکیبات خاص» در سبک هندی (ولی علی منش،ابراهیم قاسمی) دانلود مقاله
مقاله هفدهم : گروتسک «طنز آمیخته» در آثار جمالزاده (پارسا یعقوبی جنبه سرایی،طیبه فشی) دانلود مقاله
مقاله هجدهم : نقد و تحلیل ساختار و عناصر داستانی رمان آتش بدون دود (مهیار علوی‏مقدّم،سوسن پورشهرام) دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : سبک شناسی نوشته های باباافضل کاشانی از دیدگاه زبانی (محمدفرید راستگوفر) دانلود مقاله
مقاله بیستم : صفتهای شاعرانه مشک و نافه در متون نظم فارسی (راضیه آبادیان) دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم : بررسی سبک مثنوی طاقدیس (سید مهدی صدرالحفاظی) دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم : مکتب وقوع و تأثیر آن بر داستانهای عاشقانة فارسی (حسین قربانپور آرانی) دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم : خاقانی ، مبدع ترکیبهای کنایی با مضامین عرفانی (یدالله نصراللهی) دانلود مقاله
مقاله بیست و چهارم : سیمای محمود غزنوی از تاریخ تا ادبیات (شهرزاد شیدا،حسین کیا) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره