فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 4، ، شماره پی در پی 42

نگاهی به کارکرد - نقش ساختاری عنوانِ شعر در شعر معاصر (با بررسی مقایسه ای اشعار فروغ و سپهری)

صفحه (21 - 40)
ساره تربیت(نویسنده مسئول)، محمد عنایتی قادیکلایی
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 96

چکیده
برخلاف دورۀ کلاسیک شعر فارسی که انتخاب نام برای شعر، چندان رایج نبوده نامگذاری اشعار در دوره معاصر، از شیوههای مورد توجه شاعران و به زبانی بهتر، جزو ملزومات اساسی هر شعر محسوب میشود. نامها / عنوانهای شعری-که از برگزیدهترین واژههای هر شاعرند - ضمن دارا بودن کارکردهای مختلف زیباشناسی، نقش مهمی در ساختار شعر، ایفا میکنند. و با توجه به اینکه یکی از راههای مهم ارتباط با شعر و درک صحیح از آن، وابسته به شناختی است که از اجزای سازندۀ آن ایجاد میگردد، بررسی و شناخت عنوانهای شعر هر شاعر، اهمیتی ویژه مییابد. در این مقاله، تلاش شد عنوانهای شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری مورد مقایسه و تحلیل زبانی، ادبی و محتوایی قرار گیرد و برای این منظور، از شیوۀ آماری استفاده گردید.

کلمات کلیدی
سهراب سپهری , فروغ فرخزاد , عنوان شعر , ساخت زبانی , ساخت ادبی , ساخت محتوایی.