فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 4، ، شماره پی در پی 42

نقد آرا و نظریه‌های ادبی استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب

صفحه (371 - 387)
محمّدرضا شعبانی
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 97

چکیده
استاد دکترعبدالحسین زرین‌کوب ، ادیب ، مورّخ ، محقّق و منتقد و نویسنده بزرگ ادب فارسی قرن حاضرست . دراین مقاله ما به اختصار به بررسی بسیار اجمالی نظریه‌های ادبی موجود در آثار استاد بسنده کرده‌ایم . آثار و نظرات ایشان یکی از بهترین معابر شناخت فرهنگ و ادب فارسی ماست . درین مقاله با توجه به وسعت نوشته‌های استاد ، آنها را به اقسامی چون : آثار مربوط به نقد ادبی ، زندگینامه‌نگاری ، عرفان و تصوف و آثار مرتبط با تاریخ ادبیات و مولانا شناسی منقسم کرده‌ایم . قریب به نود درصد نظریه‌های استاد منطبق با تحقیقات روز ادبیست ؛ آراء و نظریه‌های استاد زرین‌کوب با قلمی شیوا و هنری ، از نظر موضوعی بدیع و مبتکرانه است و نشان از روحیه علمی و مبتنی بر بی‌تعصّبی ایشانست . 

کلمات کلیدی
عبدالحسین ‌زرین‌کوب , نظریه ادبی , ادب فارسی , عرفان و تصوف و مبتکرانه