ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 4، ، شماره پی در پی 42

نقد آرا و نظریه‌های ادبی استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب

صفحه (371 - 387)
محمّدرضا شعبانی
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 97

چکیده
استاد دکترعبدالحسین زرین‌کوب ، ادیب ، مورّخ ، محقّق و منتقد و نویسنده بزرگ ادب فارسی قرن حاضرست . دراین مقاله ما به اختصار به بررسی بسیار اجمالی نظریه‌های ادبی موجود در آثار استاد بسنده کرده‌ایم . آثار و نظرات ایشان یکی از بهترین معابر شناخت فرهنگ و ادب فارسی ماست . درین مقاله با توجه به وسعت نوشته‌های استاد ، آنها را به اقسامی چون : آثار مربوط به نقد ادبی ، زندگینامه‌نگاری ، عرفان و تصوف و آثار مرتبط با تاریخ ادبیات و مولانا شناسی منقسم کرده‌ایم . قریب به نود درصد نظریه‌های استاد منطبق با تحقیقات روز ادبیست ؛ آراء و نظریه‌های استاد زرین‌کوب با قلمی شیوا و هنری ، از نظر موضوعی بدیع و مبتکرانه است و نشان از روحیه علمی و مبتنی بر بی‌تعصّبی ایشانست . 

کلمات کلیدی
عبدالحسین ‌زرین‌کوب , نظریه ادبی , ادب فارسی , عرفان و تصوف و مبتکرانه