ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 4، ، شماره پی در پی 42

معرّفی و بررسی سبکی اخلاق نوری

صفحه (245 - 262)
مریم محمودی(نویسنده مسئول)، نسرین ایزدی
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 96

چکیده
اخلاق نوری که در 1026ه. تالیف شده، نام دست­ نوشته­ای در علم اخلاق و عرفان است که ابتدای آن از بین رفته و اطلاعی دربارۀ مولف آن در دست نیست. مولف این اثرکیست؟ او معاصر جهانگیر پادشاه و از نوادگان معین­ الدین واعظ فراهی است. این اثر مجموعه ­ای از حکایت­ ها و اشعاری است که همگی مربوط به قبل از قرن نهم است و سرایندۀ برخی از آنها معلوم نیست. از آنجا که بیشتر متن اثر برگرفته از منابع مختلف است، سطوح ادبی، واژگانی و نحوی نیز تابع منابع مؤلف است و نمیتوان سبک شخصی معینی برای آن مشخص کرد. سبک نوشتاری اثر یکدست نیست؛ گاهی ساده و روان و گاهی مسجّع و تکلّف­ آمیز است. در سطح ادبی پربسامدترین آرایه، تلمیح و تضمین است. در سطح نحوی نیز اسلوب جملات به نحو عربی نزدیک است. به نظرمیرسد یکی از مالکان متعصّب که قصد بازنویسی این اثر را داشته، قسمتهایی از این اثر را از بین برده و روی مطالبی که با عقایدش همخوانی نداشته، خط کشیده است. 

کلمات کلیدی
نثر فارسی , تصحیح , نسخه خطی , اخلاق نوری , عرفان