فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 3، ، شماره پی در پی 41

سبک‌ شخصی شعر شهراد میدری

صفحه (101 - 120)
دکتر حسین خسروی(نویسنده مسئول)، سید مهدی کاظمی، دکتر مظاهر نیکخواه
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 96

چکیده
غزل یکی از قالبهای پرکاربرد شعرفارسی است. این قالب در ادوار مختلف شعری مورد توجه شاعران بوده است. پس از انقلاب اسلامی ایران (1357 خورشیدی)، شاعران اقبال تازه‌ای به غزل نشان داده‌اند بطوری که اندیشه و احساس آنها در این قالب نمود پیدا کرده است. غزل امروز ( نئوکلاسیک)، در اشعار فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، حسین منزوی و منوچهر نیستانی و محمدعلی بهمنی و قیصر امین‌پور  و نیز شاعران جوانتر ازجمله مهدی فرجی، حامد عسگری، محمد رضا طریقی و شهراد(حسین) میدری  دیده میشوند. در این مقاله، پژوهشی سبک شناختی بر روی اشعارمیدری (با تکیه بر غزلیات) انجام شده است. در این جستار موضوعاتی از قبیل موسیقی شعر، ساخت ترکیبات تازه، موسیقی بیرونی، کناری و درونی، واج آرایی، واژه‌های پربسامد، باستان‌گرایی، تشبیه، استعاره، تلمیح و  مولفه فکری شاعر بررسی شده است.  

کلمات کلیدی
شهراد میدری , سبک شناسی , غزل معاصر