ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 1، ، شماره پی در پی 43

سبک شناسی کاربرد تخلص در غزلیات شهریار

صفحه (143 - 162)
ناصر کاظم خانلو(نویسنده مسئول)، زیبا اسماعیلی
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
مهارت و استادی شهریار در غزل فارسی، همواره از جهات گوناگون مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است ؛ از موسیقی و وزن گرفته تا ساختارهای بلاغی و ترکیبات و دقائق دستوری و...در این میان ابیات تخلص شهریار را نیز باید عرصۀ دیگری از هنرمندی های او دانست. ابیات تخلص در دیوان شهریار از ارزشهای بلاغی ، بیانی و مفهومی والایی برخوردارند . شمار بالای ابیات حاوی تخلص در دیوان او و هنرنمایی او در این ابیات از جنبه های گوناگون ادبی ، معنایی و... نشان دهنده ی توجه آگاهانه و خاص وی به این موضوع بوده است. در این مقاله سعی شده است تمامی موضوعات مربوط به تخلص و ابیات تخلص در غزلیات شهریار – خصوصا با تاکید بر سه ویژگی خاص بهترین تخلص - با شیوه ای تحلیلی و آماری مورد بررسی قرار گیرد تا شناخت کلی از سبک وچگونگی تخلص آوری در غزلیات شهریار به دست داده شود. موضوعاتی از قبیل : تعداد تخلص، انواع تخلص ؛غزلیات بدون تخلص ، غزلیات دارای شبه تخلص ، جایگاه تخلص در ابیات تخلص ، زاویه ی دید در تخلص ،آرایه های ساخته شده با تخلص، مضامین موجود در ابیات تخلص و....

کلمات کلیدی
شهریار , تخلص , سبک شناسی- بیت پایانی