فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 3، ، شماره پی در پی 41

سبک شناسی اشعار سید علی جبل عاملی

صفحه (61 - 79)
دکتر محمد حکیم آذر(نویسنده مسئول)، بهمن علامی، دکتر اصغر رضاپوریان
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 96

چکیده
شناخت زوایای پنهان آثار هنری خصوصاً دیوانهای شعری از طریق مطالعه در چگونگی شکل­گیری آنها امکان­پذیر است. سید علیرضا پسر سید مساعد جبل­عاملی متخلص به مهری و سید و مشهور به مهری عرب(تولد1050ه.ق-وفات ؟) از شاعران توانمند امّا گمنامِ سده یازدهم هجری است. بررسی و تحلیل سبک­شناسی شعر مهری ضمن اینکه شگردهای هنری، زبانی و پیامهای فکری این شاعر را آشکار میکند، میتواند به کشف بخشی از حقایق مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران منجر شود. شعر مهری هم معانی، مضامین و آرایه­های ادبی قابل توجه دارد و هم متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی بوده است؛ به همین دلیل از دیدگاه­های مختلف ادبی و تاریخی شایان بررسی و تحلیل است. با توجه به نوآوریهایی که مهری در کاربرد تعبیرات و الفاظ، تصویرساز­یها و وسعت دایره لغات نشان داده است؛ در این مقاله برآنیم تا ویژگیهای سبکی و نوآوریهایی که شاعر در اشعارش به آنها توجه داشته را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی نماییم.

کلمات کلیدی
سیدعلی جبل عاملی , مهری , دیوان اشعار , سبک شناسی