ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 1، ، شماره پی در پی 43

دگردیسی قهرمانان و شخصیتهای اسطورهای در گونههای عرفانی، غنایی و معاصر

صفحه (221 - 240)
فاطمه مدرسی(نویسنده مسئول)، رحیم کوشش، صبا سلوکیان
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
زبان به عنوان دستگاهی نظام مند، ابزار بیان خالق اثر ادبی است و در این میان خالق اثر نگاهی گسترده به گذشته و حال خود دارد، تمام امکانات زبان را به کار میگیرد تا احساسات، عواطف و نگرشی را که با جهان درون و بیرون خود برقرار میکند، از طریق نشانه­ های زبانی به خواننده منتقل کند و خواننده نیز از سوی دیگر با اثر او نسبتی عاطفی برقرار کرده و از آن تأثیر میپذیرد. یکی از این امکانات، نگاهی است که آفرینندۀ اثر ادبی به گذشته دارد، بهره ­گیری شاعران و نویسندگان در سه دورۀ مختلف تاریخ زبان و ادبیات فارسی از دلالتهای گوناگون قهرمانان اسطوره­ای و جلوه­ ها­ی متفاوت شخصیّتهای اسطوره­ای در گونه­ های غنایی، عرفانی و معاصر موضوع این پژوهش است. در این پژوهش، نگارندگان با نگاهی ساختگرایانه در پی بررسی دگردیسی شخصیّتهای اساطیری گونه­ های مختلف ادبی میباشند تا دریابند شاعران و نویسندگان با چه نگرشی توانایی آن را داشته ­اند که بر اساس باورهایشان نمادهای مختلف و کارکردهای قهرمانان اسطوره­ای را بگونه­ای­ که میخواستند به خدمت متن ادبی خویش درآورند.<-b><-p>

کلمات کلیدی
نظام اطلاعاتی , متون منثور , جاسوسی , قهرمان , اسطوره , دگردیسی , ادبیات غنایی , ادبیات عرفانی , ادبیات معاصر