فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 3، ، شماره پی در پی 41

حافظ ، بیدل و ساختار تشبیه

صفحه (247 - 265)
دکتر میرجلال الدین کزازی(نویسنده مسئول)، ابوطالب باجولوند
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 95
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 95

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی ساختار تشبیه حافظ و بیدل است. در این تحلیل مانسته ها(مشبه به ها) به پنج گروه تقسیم شده اند شامل:عناصر انسانی،عناصرحیوانی،نجومی،عناصر طبیعی و اشیاء ،سپس با ارائه نمونه ها شباهتها و تفاوتهای دو شاعر در تشبیه سازی بررسی شدعه اند. نمونۀ این پژوهش، 165 غزل بوده است. ارکان تشبیه دو شاعر، بیت به بیت استخراج شده تا بهتر بتوان ساختار تشبیه دو شاعر را شناخت.

کلمات کلیدی
حافظ , بیدل , ساختارتشبیه