فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 4، ، شماره پی در پی 42

تأثیر حکایتهای اللّمع فی التّصوّف بر کشف‌المحجوب هجویری

صفحه (305 - 325)
عباسعلی وفایی(نویسنده مسئول)، حبیب کارگر، علیرضا شعبانلو
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 96

چکیده
حکایتها نقش بسیار مهمّی در متون صوفیّه دارند. از جمله کتابهای مهم و معتبر صوفیّه که از حکایت به فراوانی استفاده کرده، کشف‌المحجوب هجویری است. هجویری این حکایات را از منابع مختلف گرفته که از جملۀ آنها اللّمع فی ­التّصوّف نوشتۀ ابونصر سرّاج طوسی (م 378 ق) است. هدف از این تحقیق مشخص ساختن حکایتهایی است که هجویری در کشف المحجوب از اللّمع فی التّصوّف نقل کرده است. به طور کلی این حکایتها در چهار دستۀ : آداب صوفیّه، کرامات و مقامات، سماع و حکایتهای دینی و تاریخی جای میگیرند. نقل حکایتهای اللمع در کشف‌المحجوب با تغییراتی همراه شده است. هجویری معمولاً نام راوی حکایت را حذف و نام بعضی از شخصیّتهای حکایت نیز تغییر می دهد و با افزایش گفتگو بین شخصیتها، حکایت را طولانیتر میکند. در مجموع اکثر حکایتهایی که هجویری از اللّمع نقل کرده، در همان باب و فصلی که سرّاج آورده به کار گرفته است.

کلمات کلیدی
حکایت , عرفان و تصوّف , اللّمع فی التّصوّف , کشف المحجوب , تأثیرپذیری.