ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 4، ، شماره پی در پی 42

بررسی ویژگیهای سبکی نسخه خطی"ریاض الفتیان" ابن حسام هروی و معرفی مؤلف آن

صفحه (225 - 244)
محمد ابراهیم مالمیر(نویسنده مسئول)، زهرا خسروی دستگردی، عطا محمد رادمنش
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 96

چکیده
"نصاب الصبیان" ابونصر فراهی (متوفی قرن ششم ق.) منظومه ای تعلیمی در لغت و علوم ادبی است که از زمان تألیف تا قرن چهاردهم قمری کانون توجه دانشمندان و نویسندگان بود؛ بطوریکه شروح بسیار برآن نگاشتند. "ریاض الفتیان" ابن حسام هروی یکی از بهترین شروح آن در عصر تیموری است که تا کنون نویسنده و حتی خودِ اثر معرفی نشده است. مسأله اصلی در این مقاله معرفی "ریاض الفتیان"، بررسی نوآوری ، ویژگی و مختصات سبکی و نگارشی آن و شناساندن مؤلفش است. نتایج تحقیق که به شیوه توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش اسنادی صورت گرفته است، نشان می دهد نظام الدین بن کمال الدین بن جمال الدین خوافی هروی معروف به" ابن حسام هروی" از لغویان عصر تیموری است و ریاض الفتیان او به عنوان متنی تعلیمی، کهن ترین و جامع ترین شروح نصاب الصبیان فراهی است که آمیخته نگاری، مستندنویسی، شرح و بسط اسنادی و استشهادیِ کلمات از ویژگیهای بارز آن است و از بسامد بالایی در تلمیح، اقتباس و استشهاد به آیات و احادیث و ارجاع به کتب لغت معتبر برخوردار است.ابن حسام ضمن رعایت سنت روان نویسی، در ثبت دقیق کلمات بسیار همّت گماشته و اثرش بزرگترین گنجینه برای معرفی و شرح معربات است.

کلمات کلیدی
ابن حسام هروی , ریاضالفتیان , شرح نصاب الصبیان , متون منظوم تعلیمی , ویژگیهای سبکی.