فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 1، ، شماره پی در پی 43

بررسی و تحلیل کارکردهای تمثیل در شعر کودک و نوجوان (دهۀ شصت تا هشتاد)

صفحه (163 - 180)
محمدکاظم کهدویی(نویسنده مسئول)، مهدیه اسلامیت، سید محمود الهام بخش
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
تمثیل اندیشه های دشوار و مفاهیم انتزاعی را در بستر روایت و با شخصیّتهای انسانی، حیوانی، گیاهی و جمادی، برای کودک و نوجوان قابل درک میسازد. این شیوۀ بیان غیر مستقیم، با روساخت روایی و ژرف ساخت فکری خود ساختاری دو وجهی به روایت میبخشد که ضمن تقویت قوه تخیّل کودک و نوجوان، راه دشوار تعلیم را برای آنها هموارتر مینماید. دسته بندی و تحلیل کارکردهای تمثیل در شعر کودک و نوجوان، با روش توصیفی - تحلیلی، هدف اصلی این پژوهش است که در چهار محورتبیین شده: تسهیل آموزش ارزشهای اخلاقی در قالب سرگرم کننده داستانهای منظوم تمثیلی، بیان و اثبات مفاهیم دینی با استفاده از قدرت استدلالی و اقناعی تمثیل، بیان غیرمستقیم مسائل اجتماعی و همچنین ارائه تصویری ملموس از مفاهیم عرفانی و اندیشه های هستی مدارانه. تمثیلهای به کار رفته در شعر سرایندگان منتخب حوزه کودک و نوجوان سه دهه شصت، هفتاد و هشتاد را در بر می گیرد

کلمات کلیدی
کارکرد تمثیل , شعر کودک و نوجوان , تمثیل داستانی , دهه های شصت , هفتاد و هشتاد