ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 1، ، شماره پی در پی 43

بررسی نگاه متفاوت شاعران داستانسرا و غزلسرا به پدیده های یکسان، بررسی مورد (گنبد)

صفحه (201 - 220)
محمود مدبّری(نویسنده مسئول)، محسن شفیعی بافتی
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
در این پژوهش برآنیم تا نگاه دو گروه از شاعران پارسی زبان را به یک پدیدﺓ یکسان که در این تحقیق «گنبد» در نظر گرفته شده است، بررسی نماییم. برای این¬کار، به بررسی کاربردهای گنبد در شعر هر یک از شاعران یادشده و برشمردن ویژگیها و معانی مجازیِ در نظر گرفته¬شده برای «گنبد» در آن شعر، میپردازیم. با تجمیع و مقایسـﺔ نتایج حاصل از این بررسیها، به شناخت تفاوتها و تشابهات بین نگاه دو گروه غزلسرا و داستانسرا به «گنبد» پی میبریم. پیش از پرداختن به بررسی تفاوت دیدگاه این دو گروه از شاعران به «گنبد»، مختصراً به بررسی «گنبد» از نگاه هنر مقدس و حکمت هنر اسلامی میپردازیم.

کلمات کلیدی
گنبد , حافظ , سعدی , مولانا , خواجوی کرمانی , نظامی گنجوی