ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 4، ، شماره پی در پی 42

بررسی ظرفیتهای انیمیشن سازی از متون کهن ادبی با تکیه بر نفثه المصدور، یکی از ویژگیهای جدید سبکی این متون

صفحه (143 - 161)
احمد رضی(نویسنده مسئول)، علی تسلیمی، محمد اصغرزاده
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 96

چکیده
بررسی تولیدات پویانمایی جهان نشانگر اثرپذیری فراوان سینمای انیمیشن از داستانهای حماسی، تعلیمی، غنایی و عامیانه است. گونه¬های مختلف ادبیات کلاسیک فارسی مشحون از مضامین و پیرنگهای داستانی مذکور و برخوردار از جلوه¬های بصری مناسب برای نگارش فیلمنامه¬های پویانمایی است. اقتباس انیمیشنی از این متون راهی برای حفظ ارتباط کودکان و نوجوانان کشورمان با ادبیات و فرهنگ کهن ایرانی است. در گام اوّلِ این مقاله ظرفیتهای گونه¬های مختلف ادبی کشورمان برای اقتباس آثار پویانمایی از آنها مورد تدقیق قرار میگیرد. سپس در مطالعه¬ای موردی ویژگیهای مختلفِ نفثه المصدور که آن را مناسب اقتباس انیمیشنی میسازند بررسی، و ضمن ارائه شاهد مثالهایی از متن کتاب در مقام مقایسه نمونه¬ای از فیلمها و سریالهای پویانمایی ذکر میگردد. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که نفثهالمصدور علاوه بر ظرفیتهای عام دراماتیک از ویژگیهای تصویری، محتوایی و روایی خاص برای اقتباس انیمیشنی برخوردار است.

کلمات کلیدی
انیمیشن , پویانمایی , کارتون , نفثه المصدور , متون کلاسیک ادبی