فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 4، ، شماره پی در پی 42

بررسی سبک ادبی اشعار لامعی گرگانی

صفحه (81 - 98)

تاریخ دریافت مقاله : زمستان 95
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 95

چکیده
<-p><-p>در سبک شناسیِ اشعار و متون، لازم است که سطوحِ زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرارگیرد تا از این طریق بتوان جوهر و ماهیّت اصلی شعر و نثر را شناسایی کرد و در جهت ارتقای لطافت روح و التذاذ ادبی از آن بهره برد. در این مقاله، سبک شناسیِ شعر لامعِی گرگانی درسطح ادبی مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق، ویژگیهای ادبی مسلّط بر شعر این شاعر، بازبینی و تحلیل شود. با توجّه به اینکه در دوره لامعی، شعر فارسی اندک اندک   به سوی پیچیدگی و ظرافتهای ادبی پیش میرود، ولی هنوز ویژگیهای ادبی دوره شادخواری و واقعیّتگرایی حاکم است، پس باید شعر لامعی متأثر از ویژگیهای دوره شادمانی و واقع بینی باشد. در ادامه برای نیل به این هدف، ویژگیهای ادبی اشعار او بررسی میشود. شناسایی ویژگیهای ادبی شعر لامعی برای دستیابی به ویژگیهای غالب بر اشعار دوره انتقال از سبک خراسانی به سبک عراقی حائز اهمّیّت است. در این پژوهش، به این پرسشها که ویژگیهای ادبی شعر لامعی بیشتر چه مواردی را بیان میکند و آیا شعر لامعی از ویژگیهای ادبی حاکم بر سبک خراسانی فاصله گرفته است؟ پاسخ داده میشود. <-p><-p><-p> <-p>

کلمات کلیدی
سبک شناسی , سبک خراسانی , سطح ادبی , شعر لامعی گرگانی