باطلاع تمامی پژوهشگران محترم میرساند که بر اساس آخرین امتیازدهی, در بهمن ماه امسال ضریب تاثیر این فصلنامه برابر 07/0 تعیین شده است.
آدرس جدید نشریه : تهران - صندوق پستی 1558- 14665 به نام امید مجد - تلفن و دورنگار : 22065569

بروزرسانی : شنبه 24 اسفند 1392 ساعت  11:44